LOGO-Main
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.)

Advanced Security Mangement Program

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

Security Management Foundation

topic_pic
สมัครเรียน

การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 16
(Advanced Security Management Program: ASMP)

ร่วมการสานสัมพันธ์ก่อนเข้ารับการอบรม วันที่ 10-11 พ.ย. 2566 (ภาคบังคับ)
 • การอบรมทุกบ่ายวันเสาร์ (13.00 – 18.00 น.)
  ระหว่างวันที่ 18 พ.ย. 2566 – 24 พ.ค. 2567
  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม.
 • รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และนันทนาการ (18.00 – 21.00 น.)
 • การถกแถลง/สัมมนา เพื่อนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม
 • การศึกษาดูงานภายในประเทศ
 • การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
 • กิจกรรม CSR/SE/SD

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานหลักสูตร หรือสมัครผ่านทางออนไลน์
เว็บไซต์ www.asmp-f.com
ระหว่างวันที่ 3 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566 วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ

- การสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 ก.ค. 2566 – 15 ก.ย. 2566
- ประกาศผลการคัดเลือก 20 ก.ย. 2566 ที่ www.asmp-f.com

 1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. ศิษย์เก่า วปอ.
 3. บุคคลทั่วไป อายุ 35 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่เปิดการอบรม (เกิดก่อน ธ.ค.2531)
 4. เป็นข้าราชการ หรือเป็นพนักงานระดับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน หรือองค์การสาธารณะ หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรฯ เห็นควร ให้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด หรือ หนังสือเดินทาง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. สำเนาปริญญาบัตร (วุฒิการศึกษาสูงสุด) 1 ฉบับ

ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัว
ณ สำนักงานหลักสูตร เวลา 09.00-15.00 น.
วันที่ 25 ก.ย. - 6 ต.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายในอัตราต่อไปนี้
 • ศิษย์เก่า 35,000 บาท
 • ข้าราชการ/พนักงานระดับสูงรัฐวิสาหกิจ ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท
 • บุคคลในภาคเอกชน องค์การอิสระ หรือ องค์การสาธารณะ ค่าใช้จ่าย 65,000 บาท
 • การดูงานต่างประเทศเป็นกิจกรรมของรุ่นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลโดยรุ่นเป็นผู้จัดการเอง

สำนักงานอำนวยการหลักสูตรฯ มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
ติดกับสำนักงานสรรพากร นนทบุรี 2
เลขที่ 144/4 หมู่ที่ 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.
หรือทาง www.asmp-f.com
โทร 02-926-6767 ,02-926-6895
พล.อ.ต.หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรฯ) เบอร์มือถือ 081-444-0099
คุณวัลลี กลิ่นสอน 085-356-0575 / คุณวัลภา วรรณสัมผัส 085-915-0951/
คุณศิราณี มาลีวงศ์ 063-941-4195

 • ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ได้รับวุฒิบัตรมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง