LOGO-Main
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.)

Advanced Security Mangement Program

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

Security Management Foundation

topic_pic
วิทยากร
lecturer

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศ.ดร

กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

lecturer

พระอาจารย์ ธวัชชัย ธัมมทีโป

ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง

lecturer

นาย ชวน หลีกภัย

อดีตประธานรัฐสภา

lecturer

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์

ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง/
นายกสมาคมศิษย์เก่า มส.

lecturer

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

lecturer

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

lecturer

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

สมาชิกวุฒิสภา,
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

lecturer

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน

lecturer

รศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

lecturer

ผศ.ดร.สุรัตน์ โหราชัยกุล

ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา
คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ

lecturer

พล.อ. สมศักดิ์ รุ่งสิตา

อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

lecturer

พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

สมาชิกวุฒิสภา,
ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

lecturer

พล.ต. ดร.วรวุฒิ แสงทอง (ขุนศึกโต)

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

lecturer

ศาสตราภิชาน นพ. พินิจ กุลละวณิชย์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

lecturer

นายไมตรี อินทุสุต

อดีตปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

lecturer

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

lecturer

รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

lecturer

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

lecturer

นพ. สุขุม กาญจนพิมาย

อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

lecturer

ดร. ตวง อันทะไชย

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
วุฒิสภา

lecturer

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี

lecturer

ดร. ปริญญา หอมเอนก

ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

lecturer

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

ประธานกรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที
จำกัด (มหาชน)

lecturer

นายเฉลิมพล ปุณโณทก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีที เอเชีย
โรโบติกส์ จำกัด

lecturer

นายเกียรติ สิทธีอมร

รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ,
สภาผู้แทนราษฎร ,
รองประธานองค์กรเสรีนิยมสากล

lecturer

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

lecturer

ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม MDES

lecturer

พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

สมาชิกวุฒิสภา

lecturer

นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ

หัวหน้าที่ปรึกษา กระทรวงสาธารณสุขระดับ
๑๑ , โฆษกกระทรวงสาธารณสุข

lecturer

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,
ประธานกรรมการ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)

lecturer

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

สมาชิกวุฒิสภา, อดีตรองประธานวุฒิสภา
คนที่ ๑

lecturer

พล.ร.อ. ไพโรจน์ แก่นสาร

รองผู้อำนวยการหลักสูตร ฯ

lecturer

พล.ท.ดร. กฤษฎา สุทธานินทร์

รองผู้อำนวยการหลักสูตร ฯ

lecturer

พล.อ.อ. อภิสิทธิ์ จุลโมกข์

ที่ปรึกษาหลักสูตร ฯ ,
กรรมการอำนวยการหลักสูตร ฯ

lecturer

ผศ.ดร. มานวิภา อินทรทัต

ที่ปรึกษาหลักสูตร ฯ ,
กรรมการอำนวยการหลักสูตร ฯ

lecturer

พล.ต.ต.ดร. ภาดล ประภานนท์

กรรมการอำนวยการหลักสูตร ฯ

lecturer

ดร. วรวุฒิ ไชยศร

กรรมการอำนวยการหลักสูตร ฯ

lecturer

อ,ลัดดาวัลย์ ชูช่วย

กรรมการอำนวยการหลักสูตร ฯ ,
แชมป์สุดยอดอัจฉริยะนักจำระดับประเทศ 2 สมัย