LOGO-Main
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.)

Advanced Security Mangement Program

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

Security Management Foundation

topic_pic
กรรมการอำนวยการหลักสูตร
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
product

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์

ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

product

พล.อ.ดร. มารุต ปัชโชตะสิงห์

ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

product

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

กรรมการ

product

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

กรรมการ

product

นายถวิล เปลี่ยนศรี

กรรมการ

product

นายศิระชัย โชติรัตน์

กรรมการ

product

ดร.บัณฑิต นิจถาวร

กรรมการ

product

นายไมตรี อินทุสุต

กรรมการ

product

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการ

product

ศาสตราภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

กรรมการ

product

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการ

product

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

กรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร
product

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์

ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง/ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

product

พล.อ.ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์

ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

product

พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร

รองประธานฯ/รอง ผอ.หลักสูตรฯ(ฝ่ายวิชาการ)/อาจารย์ปกครอง

product

พล.ท.ดร.กฤษฏา สุทธานินทร์

รองประธานฯ/รอง ผอ.หลักสูตรฯ(ฝ่ายบริหาร)/อาจารย์ปกครอง

product

พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์

กรรมการอำนวยการฯ/ที่ปรึกษา

product

พล.อ.วิสิษฐ แจ้งประจักษ์

กรรมการอำนวยการฯ/ที่ปรึกษา

product

ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร

กรรมการอำนวยการฯ/ที่ปรึกษา

product

ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต

กรรมการอำนวยการฯ/ที่ปรึกษา

product

พล.อ.ต.หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์

กรรมการอำนวยการฯ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ผช.ผอ.หลักสูตรฯ/อาจารย์ปกครอง

product

ดร.สฤษเกียรติ แจ่มสมบูรณ์

กรรมการอำนวยการฯ

product

พล.ต.ต.ดร.ภาดล ประภานนท์

กรรมการอำนวยการฯ

product

ดร.วรวุฒิ ไชยศร

กรรมการอำนวยการฯ

product

นางสาวลัดดาวัลย์ ชูช่วย

กรรมการอำนวยการฯ

product

นายประเวส พิพิธสุขสันต์

เหรัญญิกหลักสูตรฯ/มูลนิธิฯ

จนท.หลักสูตรฯ
product

นางวัลลี กลิ่นสอน

เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน

product

น.ส.วัลภา วรรณสัมผัส

เจ้าหน้าที่ธุรการ

product

น.ส.ศิราณี มาลีวงศ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ