LOGO-Main
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.)

Advanced Security Mangement Program

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

Security Management Foundation

โครงสร้างหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

พัฒนาผู้บริหารระดับสูงซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคลังสมองของประเทศ ให้มี องค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงของมนุษย์ มีทักษะ หลักคิด มีหลักเกณฑ์ ในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ สถานการณ์อย่างถูกต้อง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหารระดับสูง เพื่อร่วมกันสร้างเสริมความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคงแห่งชาติโดยรวม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้บุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร สาธารณะ ได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลใหม่ๆ ที่ทันสมัยเป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนในปัจจุบัน เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ในด้านต่างๆ สามารถสังเคราะห์แนวทาง ในการเสริมสร้างปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารระดับสูง

2. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบความมั่นคงในมิติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาด้วยกัน

3. เพื่อให้เกิดการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ให้เกิดความรัก ความผูกพัน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ สังคมและประเทศชาติอย่างเป็น

โครงสร้างหลักสูตร

lecturer
  2024-02-29 11:39:10

“มส.16”จัดกิจกรรม“ปันสุขเด็กชายขอบ”ระดมทุนมอบเงิน-สิ่งของจำเป็นให้โรงเรียนตชด.บ้านโป่งลึก

lecturer
  2024-02-29 01:12:42

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กล่าวบรรยายหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน

lecturer
  2024-02-29 01:02:55

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวบรรยายหัวข้อ ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

lecturer
  2024-02-15 03:40:21

คณะนักศึกษา มส.15 ขึ้นดอยเติมฝัน ปันสุขให้นักเรียนชายขอบ ชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงท่าสองยาง

lecturer
  2024-02-15 03:36:49

เศรษฐกิจ BCG กับความมั่นคงแห่งชาติ

lecturer
  2024-02-14 01:05:15

ยุทธศาสตร์กับการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

lecturer
  2024-02-14 01:00:38

มส.16 ดูงานพฐ.-นิติเวช ด้าน “รองสราวุฒิ” ชี้การเปลี่ยนความเชื่อของคน เป็นอาชญากรรมที่น่ากลัวที่สุด

lecturer
  2024-02-12 02:28:41

รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รัตนพงษ์ สอนสุภาพ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ธุรกิจผิดกฏหมายกับความมั่นคงแห่งชาติ”

lecturer
  2023-12-06 10:49:21

ติวเข้ม มส.16 เข้าใจ “CSR”สู่ความยั่งยืน ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่ทุกธุรกิจ-องค์กร ต้องร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

lecturer
  2023-11-27 11:42:23

สำนักข่าวทั่วไทย วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

lecturer
  2023-11-27 11:41:13

รายการ 5 เช้าวันใหม่ ตอน เปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง รุ่นที่ 16

lecturer
  2023-11-27 11:35:22

การฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชัน โดย พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป

lecturer
  2023-11-27 11:21:50

การบรรยาย “หลักความคุ้มค่า” โดย ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต

lecturer
  2023-11-23 11:42:13

เปิดแล้ว! หลักสูตร มส.16 “ชวน” ชี้กองทัพต้องมีความมั่นคงทางการทหาร การจะซื้ออาวุธต้องเท่าที่จำเป็น

lecturer
  2023-11-22 11:49:16

งานเชื่อมโยงหัวใจ มส. สายใยยั่งยืน มส.1 - 15 รับเพื่อนใหม่ มส.16

lecturer
  2023-11-22 11:45:57

ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ ความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคง ของมนุษย์ในบริบทโลก ภูมิภาค ปัจจุบัน และ อนาคต

lecturer
  2023-11-22 11:38:20

คำกล่าวพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร มส.๑๖ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

lecturer
  2023-11-22 11:28:40

คำกล่าว พล.อ. ดร.มารุต ปัชโขตะสิงห์ ผอ.หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง พิธีเปิดการอบรม มส. ๑๖

lecturer
  2023-11-14 02:16:48

บิ๊กไก่ ผบ.ทอ. ต้อนรับ นักศึกษา มส.16 ศึกษาดูงานกองทัพอากาศ

lecturer
  2023-07-14 02:28:39

มส.15 ลงพื้นที่หนองจอก เรียนรู้พหุวัฒนธรรม “ไทยพุทธ-มุสลิม” มอบทุนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว

lecturer
  2023-07-14 02:27:12

มส.15 รวมพลัง ปันรัก สร้างความสุข เติมรอยยิ้ม ให้น้องนักเรียนชายขอบ ถิ่นทุรกันดาร

lecturer
  2023-07-03 09:14:52

“มส.15” เติมปัญญาเด็กเมืองนนท์ ศึกษา-พัฒนา”วิสาหกิจชุมชนปากเกร็ด” มุ่งสร้างธุรกิจสู่ความยั่งยืน

lecturer
  2023-07-03 08:36:45

“มส.15”ติดอาวุธทางปัญญานักเรียนเมืองนนท์ ร่วมศึกษา-พัฒนา ”วิสาหกิจชุมชนปากเกร็ด”สู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ