LOGO-Main
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.)

Advanced Security Mangement Program

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

Security Management Foundation

การฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชัน โดย พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป

Share

การฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชัน

โดย พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป 

ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง

พระอาจารย์สุรพจน์ สัก์ธาธิโก 

รองประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง