LOGO-Main
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.)

Advanced Security Mangement Program

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

Security Management Foundation

คำกล่าวพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร มส.๑๖ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

Share
คำกล่าวพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร มส.๑๖
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๐๐ น.
*****************************************************
- ท่านกรรมการมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
- ท่านผู้อำนวยการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๑๖
- ท่านที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการหลักสูตรฯ และคณาจารย์
- ประธานรุ่น มส. พร้อมคณะทุกรุ่น ทุกท่าน
- ท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน
- ท่านผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
ในนามมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง / ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน / ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง / ขอขอบคุณผู้อำนวยการหลักสูตร คณะกรรมการ และคณาจารย์ / ที่ได้คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพหลากหลายด้าน / เข้าร่วมรับการอบรมในรุ่นนี้ / จุดประสงค์ที่สำคัญ / ก็เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพื่อผนึกกำลัง / พลังความสามารถ ระดมสรรพความคิด / เป็นข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบ / ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจ / ในการบริหารประเทศ / นำไปพิจารณาพัฒนาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล / เพื่อความมั่นคงของชาติทุกด้านทุกมิติ / เป็นสำคัญ
ท่านที่เคารพ ทุกท่าน
​ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา / โลกเผชิญปัญหา / สงครามเย็น / อีกรูปแบบหนึ่งที่ชาติมหาอำนาจ / แบ่งเป็นสองฝ่ายชัดเจน / แข่งขันกันอย่างรุนแรง / ทางการเมือง / เศรษฐกิจ / และสังคม / ลุกลามไปจนถึงการสู้รบ / ในยุโรปและตะวันออกกลาง / โดยชาติมหาอำนาจหนุนหลัง / ทั้งยังเพิกเฉยต่อการสูญเสีย / และความเสียหายต่างๆในพื้นที่ / และมีผลกระทบไปทั่วโลก / รวมทั้งไทยด้วย
​ภายในประเทศของเราเอง / การเมือง / เศรษฐกิจ / สังคม / ก็ยังไม่แจ่มใส / แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล / และสภามาใหม่ๆ / การแข่งขันทางการเมืองก็ยังชัดเจน / ประชาชนสับสน /แบ่งพวกแบ่งฝ่าย / ขาดความสามัคคีในชาติ / ปัญหาในชาติที่มีเรื้อรังมายาวนาน / ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ได้ผล / เช่นการทุจริตคอรัปชั่น / ความไม่ชอบธรรมและความเสมอภาค / ความตระหนักรู้ในความเป็นชาติเอกราช / มีอธิปไตยถดถอยลง / มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น / อารยธรรมแบบดั่งเดิมของชาติ / ที่กอร์ปด้วย / ความโอบอ้อมอารี / เอื้อเพื้อเผื่อแผ่ / เมตตากรุณา / กตัญญูกตเวที / เปลี่ยนแปลงไป / โดยการลอกเลียนแบบ / สังคมเลวร้ายนานาชนิดจากทั่วโลก / ปัญหาเดิมๆเช่น / น้ำท่วม / น้ำแล้ง / โรคภัย / ความยากจน / ยาเสพติด / โรคจิตประสาท / การใช้อาวุธปืนฆ่าฟันเป็นหมู่ / อาชญากรรมร้ายแรง / ดูจะมีมากขึ้นทุกปี / แม้การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) / จะมีมากขึ้น / แต่การคดโกงหลอกลวง / ทุจริตทางการเงินและสังคม / ก็ทวีเป็นเงาตามตัว / เกิดความสูญเสียและเสียหายมากมาย / อีกทั้งความขาดตอนในการพัฒนาประเทศ / ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี / ก็ยังน่ากังวลอยู่มาก / และอาจมีผลต่อทรัพยากร / ของบ้านเมืองไม่น้อย
​วิสัยทัศน์ของหลักสูตรนี้ / จึงกำหนดการสร้าง ๔ ประการคือ / ความมั่นคงแห่งชาติ / ความมั่นคงของมนุษย์ / ความรับผิดชอบต่อสังคม / และสร้างคุณธรรมจริยธรรม / ซึ่งในประเด็นหลังสุดคือ / คุณธรรมและจริยธรรมของชาติ / เป็นอารยธรรมที่ดียิ่งของไทย / ที่กอร์ปด้วยการให้และการอ่อนตัว / ที่ทำให้ประเทศชาติอยู่รอดเป็นเอกราช / มีอธิปไตยมาได้จนถึงปัจจุบัน / จึ่งหวังว่าทุกฝ่ายในที่นี้ / จะมีหลักพื้นฐาน / ของการมีทัศนคติทีดีต่อบ้านเมือง / ช่วยกันคิดร่วมใจ / ร่วมแรงกันทำ / มีจิตอาสาและอาสาสมัคร / อย่างสามัคคีเข้มแข็ง / ไม่ขัดขวางกันเอง / รับฟังปัญหาข้อเท็จจริง / ด้วยความมีสติไตร่ตรองด้วยปัญญา / ร่วมกันคิดร่วมกันทำอย่างกลมเกลียว / เพื่อพัฒนาให้เกิดมาตรฐานที่ดีขึ้นทุกด้าน / เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ / ต่อผู้ปกครองบ้านเมืองทุกระดับ / ช่วยกันบริหารให้เกิดความมั่นคง / ยั่งยืนยิ่งขึ้น / บนพื้นฐานของความยุติธรรม / เสมอภาคมีคุณะรรม / ตามหลักธรรมาภิบาล
ท่านที่เคารพ
​การที่ท่านมุ่งมั่นเข้ามารับการอบรม / ในหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) / ของมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงนี้ / ท่านต้องสละเวลา / ใช้ทรัพย์ / ใช้ความตั้งใจอย่างมาก / จึงขอให้ท่าน / เอาจริง / เอาจัง / อย่าขาดเรียน / เพื่อให้บรรลุความสำเร็จ / ไม่เพียงแต่กับตัวท่าน / แต่ย่อมมีผลต่อบ้านเมืองของเราด้วย
ขอให้กัลยาณจิตที่ท่านตั้งใจมา / จงเป็นพลังสำคัญ / น้อมนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย / ทิพยอำนาจทั้งปวง / คุ้มครองรักษาท่าน และครอบครัว / ให้มีสุขภาพดี แข็งแรง / ปลอดจากโรค / ปราศจากภัย / อายุยืน / แข็งแกร่ง ทั้งกายและใจ / มีความสุขกายสบายใจ / มีความเจริญโดยธรรม / ประสพแต่สิริ / และมงคล / เพิ่มทวีมากยิ่งขึ้น / ดำรงอยู่เพื่อช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเรา / ให้เป็นไปตามที่เราอยากได้ / อยากให้เป็น / สมปรารถนา / ในยุคของเรา / ขอให้เจริญสุข / รุ่งเรือง / มั่งคั่งทุกท่าน
​ณ โอกาส / ที่ถือว่าเป็นมงคลยิ่งนี้ / ผมขอเปิดการศึกษาอบรม / หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๑๖ / ประจำปีพระพุทธศักราช ๒๕๖๖ / ของมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง ณ บัดนี้