LOGO-Main
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.)

Advanced Security Mangement Program

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

Security Management Foundation

โครงสร้างหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

พัฒนาผู้บริหารระดับสูงซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคลังสมองของประเทศ ให้มี องค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงของมนุษย์ มีทักษะ หลักคิด มีหลักเกณฑ์ ในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ สถานการณ์อย่างถูกต้อง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหารระดับสูง เพื่อร่วมกันสร้างเสริมความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคงแห่งชาติโดยรวม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้บุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร สาธารณะ ได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลใหม่ๆ ที่ทันสมัยเป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนในปัจจุบัน เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ในด้านต่างๆ สามารถสังเคราะห์แนวทาง ในการเสริมสร้างปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารระดับสูง

2. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบความมั่นคงในมิติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาด้วยกัน

3. เพื่อให้เกิดการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ให้เกิดความรัก ความผูกพัน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ สังคมและประเทศชาติอย่างเป็น

โครงสร้างหลักสูตร